Ken & Xiao 正為「善寧會 - 四月登山善行」籌款 Charity

Ken & Xiao 正為「善寧會 - 四月登山善行」籌款

籌款大使: Ken & Xiao

我希望可以為「善寧會 - 四月登山善行」籌得HK$20,000。

US$2,757
已集資

Fringe Backer creativity like it, fund it.